Váš partner pro elektrické ruční nářadí, les a zahradu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu
firmy INTERFORST CZ s.r.o.


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně jedné (dále jen „prodávající") a kupujícího na straně druhé (dále jen „kupující") při prodeji zboží.

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující" či „zákazník"). Údaje prodávajícího jsou následující:

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
Prostějov 796 01
IČ: 26263017
DIČ: CZ26263017
e-mail: interforst@interforst.czzapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40621

1.3. Tyto obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího www.interforst.cz.

1.4. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. Z") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele").

1.5. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Obč. Z (přičemž podle § 2158 odst. 1 Obč. Z platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 Obč. z nepoužijí).

1.6. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.7. Kupující - spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího - jiný subjekt.

1.8. Kupující - jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní neobdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.9. Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě (dále též jen „zboží"). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Kupující je oprávněn si zboží objednat prostřednictvím e-mailu. Objednávka kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

2.2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách prodávajícího www.interforst.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Rovněž fotografie produktů mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od výrobku.

2.3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícími zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

2.4 K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

2.5. V případě, že v průběhu doby mezi objednávkou kupujícího a samotným dodáním zboží, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

2.6. Postup při uzavření kupní smlouvy je následující. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu web@interforst.cz, nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel. č.588 207 240; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu.


3) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující - spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující - spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.2. V případě, že se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující - spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem web@interforst.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu - spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující - spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující - spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím - spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny na účet kupujícího. Finanční prostředky budou vráceny do čtrnácti dnů od okamžiku doručení potvrzeného dobropisu kupujícím a vystaveného prodávajícím na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující - spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.3. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušit objednávku je oprávněn prodávající, jedná-li se o výrobek, který se již nevyrábí nebo nedodává, či se výrazně změnila jeho cena u dodavatele a zákazník novou cenu neakceptuje.


4) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Brněnská 69, Prostějov, 796 01
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce přepravci prodávajícího;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet Prodávajícího")

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena balného a nákladů spojených s dodáním zboží tvoří přílohu, jež je součástí těchto obchodních podmínek.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v listinné podobě na adresu uvedenou kupujícím.


5) DODACÍ LHŮTA

Standardní dodací lhůta je do 10 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem u prodávajícího a ani u dodavatele, může být dodací lhůta i delší! Dostupnost vybraného výrobku si u prodávajícího můžete ověřit telefonicky či e-mailem.


6) VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

6.2. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu.

6.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu, včetně závazků z jiných smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.


7) ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

7.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené § 2161 ObčZ, může kupující zboží reklamovat, a to buď osobně na prodejně prodávajícího na adrese Brněnská 69, Prostějov, nebo zboží odeslat prostřednictvím přepravce na adresu prodávajícího s popisem, jakou vadu zboží má a jaké právo kupující – spotřebitel uplatňuje.

7.3. Kupující – spotřebitel má právo v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené § 2161 ObčZ, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

7.5. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

7.6. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v zákaznickém servisu následující provozovny prodávajícího:

Brněnská 69, Prostějov, 79601

7.7. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.8. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad o probíhající reklamaci. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem (jaká vada je na zboží spatřována), jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován (jaké právo uplatňuje). 

7.9. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to formou emailu a současně vyzve kupujícího k vyzvednutí zboží.

7.10. V případě, že byla reklamace prodávajícím zamítnuta, uvede důvody, pro které reklamaci neuznal.

7.11. V případě, že si reklamované zboží kupující ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, nevyzvedne, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.


8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodním podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.interforst.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz. první věta tohoto odstavce).

8.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

8.4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

8.5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto obchodním podmínek, která by s nimi byla v rozporu.P Ř Í L O H A č. 1

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Já,........................................................................................................ jako kupující odstupuji dnešního dne, tj. ....................... od kupní smlouvy uzavřené mezi společností INTERFORST CZ s.r.o., IČ: 26263017, se sídlem Brněnská 4646/69, Prostějov 796 01, jako prodávajícím a ............................................................................................................
jako kupujícím. Dále uvádím, že se jedná o nákup zboží objednaného pod číslem objednávky ...................................................., datum nákupu................... V rámci tohoto odstoupení od kupní smlouvy požaduji vrácení finančních prostředků na účet č.ú.: .............................../......, vedeného u ...................................................................


V ................................................ dne ......................

..................

k u p u j í c í

Tato stránka vyžaduje souhlas s ukládáním cookiesSouhlasím