Váš partner pro elektrické ruční nářadí, les a zahradu

Vrácení zboží

V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující - spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující - spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

V případě, že se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup:
kupující - spotřebitel může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem web@interforst.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím).

Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu - spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující - spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující - spotřebitel odešle zboží prodávajícímu.
Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím - spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny na účet kupujícího. Finanční prostředky budou vráceny do čtrnácti dnů od okamžiku doručení potvrzeného dobropisu kupujícím a vystaveného prodávajícím na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující - spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

(výběr z Obchodních podmínek firmy INTERFORST CZ)

Tato stránka vyžaduje souhlas s ukládáním cookiesSouhlasím